Změna dlužníka

Změnou dlužníka se rozumí taková změna, která namísto původního dlužníka staví nového, jenž má ty stejné povinnosti jako předcházející. S touto změnou se v praxi mnoho lidí nesetkává, častější je rozhodně změna v osobě věřitele.

Nejčastější případ změny v osobě dlužníka je převzetí dluhu. O tomto převzetí musí být sepsána písemná dohoda mezi novým a původním dlužníkem, ve které je povinen nový dlužník souhlasit s takovým převzetím. Ovšem zákon tady pamatuje na ochranu věřitele v tom smyslu, že v jeho zájmu je samozřejmě vymoci dluh, a proto se nemůže změna dlužníka provést bez jeho souhlasu. Přeci jen by se mohlo poté stát, že finanční situace nového dlužníka bude ještě horší než toho předchozího, a věřitel by se dostal do situace, kdy je třeba dluh nemožné po novém dlužníkovi i chtít zaplatit.

Zvláštním případem je také okamžik, kdy osoba odlišná od dlužníka uzavře smlouvu písemně s věřitelem. Neexistuje tedy dohoda mezi tímto dlužníkem a tím starým. Třetí osoba se vlastně stává dlužníkem navíc, v podstatě narůstá počet dlužníků.

Může se také jednat o takzvané přistoupení k závazku. Musí být sepsána písemná smlouva mezi věřitelem a novým dlužníkem, zase tu nemusí být dohoda mezi dlužníkem starým a novým. Opět vzrůstá počet dalších dlužníků. Je důležité si uvědomit, že je zde takzvaná pasivní solidarita, která znamená, že závazky a dluhy jsou plněné společně a nerozdílně. V praxi to vypadá tak, že pokud jeden z dlužníků zaplatí věřiteli dluh, zanikne povinnost hradit i pro všechny další dlužníky. Ovšem jestliže dojde k zániku dluhu jinak než splněním (tedy zaplacením) neznamená to, že tento závazek zaniká i pro všechny další dlužníky. V tomto případě se jedná o to, že věřitel může jednomu z dlužníku dluh odpustit, ale dalším jej ponechat v platnosti.

Je také vhodné zmínit institut převzetí plnění, který je v dnešní době v oblasti vymáhání pohledávek hojně využíván. V podstatě se jedná o to, že třetí osoba zaplatí věřiteli dluh za daného dlužníka, nebo respektive se k tomuto kroku přislíbí. Neznamená to ovšem, že by se v této situaci změnila osoba dlužníka, ten zůstává stále stejný. Přejímatel má vztah pouze k dlužníkovi, nikoliv k věřiteli. Věřitel tedy požaduje úhradu stále po známém dlužníkovi, ale ten se obrací na přejímatele plnění. Jestliže ovšem nedojde k plnění ze strany této osoby může dlužník požadovat náhradu škodu, jelikož došlo k porušení právní povinnosti z její strany.